Samen werken aan sociaal en prettig wonen

Op dinsdag 8 december hebben woningcorporaties Viverion en de Goede Woning, de huurdersorganisaties van beide woningcorporaties en de gemeente Rijssen–Holten de ‘Kader Prestatieafspraken – Samen werken aan sociaal en prettig wonen’ – ondertekend. In deze Kader Prestatieafspraken komt het volkshuisvestelijk beleid van De Goede Woning, Viverion en de gemeente samen en daarmee de gezamenlijke ambities van partijen voor de komende jaren. Voor het eerst in de geschiedenis van de prestatieafspraken krijgt ook het sociaal domein een nadrukkelijke plek in de afspraken. Alle partijen zien het toenemende belang van samenwerking op het snijvlak van wonen en het sociaal domein. Immers: wonen gaat niet alleen maar over stenen, maar vooral ook over leefbaarheid en participatie in de wijk of buurt. Ook bijna alle zorg- en welzijnspartijen actief in de gemeente Rijssen-Holten hebben de intentie uitgesproken samen te willen werken aan de uitdagingen die er liggen op dit snijvlak. De prestatieafsprakenzijn een mooie stap in de intensivering van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Wethouder Erik Wessels: “Van oudsher was de aandacht binnen de prestatieafspraken vooral gericht op de omvang en kwaliteit van de woningvoorraad. Vraagstukken als ‘hoeveel woningen hebben we nodig, wat voor soort woningen hebben we nodig, voor welke huurders en in welke wijken”, vormden de kern van de afspraken. Hij geeft verder aan dat  er nog steeds aandacht is voor deze onderwerpen.  Samen blijven de partijen zich onverminderd inzetten voor de woonopgaven: zorgen voor voldoende, prettig en betaalbaar woningen voor mensen die daar een beetje hulp bij nodig hebben. Daar valt nog steeds te winnen. “Prognoses uit het meeste actuele woningbehoefteonderzoek laten ons zien dat er een woningtekort op de korte en middellange termijn blijft, maar dat er een overschot op de lange termijn kan ontstaan. Dat is een lastige puzzel, net als de kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. We hebben we de ambitie dat de sociale doelgroep een sociale huurwoning moet kunnen vinden binnen maximaal 12 maanden als je actief op zoek bent. Dat maken wij samen waar!”.

Verschillende maatschappelijke vraagstukken vragen om verbreding van de afspraken. Zo zijn thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein in de nieuwe afspraken nadrukkelijk verankerd. Op het gebied van duurzaamheid streven de woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Hierbij is aandacht voor de verbetering van de woningvoorraad om zo te voldoen aan de gewenste CO2 reductie, het verbeteren van het wooncomfort, het minimaal gelijk blijven van de woonlasten voor huurders (onder voorbehoud van de eigen verantwoordelijkheid voor energieverbruik). Wethouder Ben Beens legt uit: “Binnen het sociaal domein constateren we dat de samenleving steeds complexer wordt. Dit zien we bijvoorbeeld aan het feit dat de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt. Ook merken we dat de leefbaarheid in wijken en buurten (meer) onder druk komt te staan door de toename van huisvesting van kwetsbare groepen in (o.a.) corporatiewoningen”.

Om concreet uitvoering te geven aan deze opgaven is een gezamenlijk activiteitenoverzicht voor 2021 opgesteld. Hierin is een aantal prioriteiten opgesteld, zoals:

  • opstellen van een activiteitenprogramma voor het sociaal domein met zorg- en welzijnspartijen;
  • realiseren van een passende woningvoorraad (monitoren dynamiek op de markt);
  • opstellen van een woonlastenmonitor;
  • werken aan vitale wijken en buurten.

Bij dit hele proces zijn de 3 huurderorganisaties (Huurdersvereniging DGW, Stichting Huurdersbelang DMR, Huurdersvereniging de Berkelstreek) partij aan tafel. Martin Gungormek van huurdersvereniging DGW vertelt dat de huurderorganisaties veel inbreng hadden en hebben. Ook de samenwerking met de beide woningcorporaties en de gemeente ervaart hij als constructief en prettig.

Erna Mobach en Tonita Garritsen zijn trots op het bereikte resultaat. “Door intensief samen te werken met alle partijen waaronder de huurdersorganisaties zijn er heldere meerjarige afspraken gemaakt waar wij met elkaar de komende jaren aan kunnen werken en waarmee wij zorgen dat huurders en woningzoekenden plezierig kunnen wonen in een betaalbare huurwoning in Rijssen-Holten.”

De woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, politie, gemeente en andere organisaties werkten altijd al nauw met elkaar samen binnen het sociaal domein. Maar, met het uitspreken van een gezamenlijke ambitie, gaan we nog nadrukkelijker de uitdagingen op het snijvlak van huisvesting, zorg en leefbaarheid aan, samen werken aan een sociaal en prettig wonen.

Brond: De Goede Woning